Cat eyes

Lion eye
Lynx slit pupil
Lynx round pupil Cheetah eye
Leopard eye Brown slit cat eye
Baby lion Baby lion